Financování formou emise dluhopisů

Při založení společnosti bývá jednou z hlavních otázek to, jaké budou zdroje jejího financování.

V té nejobecnější rovině může podnikatel do firmy vložit buď vlastní kapitál nebo může využít cizí zdroje (bankovní úvěr apod.), případně obě možnosti zkombinovat – to bývá vůbec nejčastější řešení.

Tato otázka se však neřeší pouze při zakládání společnosti, ale na pořad dne přichází i ve chvíli, kdy firma potřebuje další kapitál. 

V takovém případě zůstávají základní varianty v podobě vlastních a cizích zdrojů stejné, nicméně nabídka dílčích způsobů financování je pestřejší. U vlastních zdrojů lze totiž u již zaběhlé firmy využít navíc kupříkladu peněz ze zisku, prodeje firemního majetku nebo odpisů.

U cizích zdrojů je pak krom bankovního úvěru možné použít účinný instrument ve formě emise dluhopisůči jiných cenných papírů, například akcií.   

Emitování dluhopisů přináší společnosti celou řadu výhod

Pojďme se nyní na chvíli zastavit u dluhopisů a zjistit proč mezi společnostmi roste v poslední době obliba emise firemních dluhopisů jakožto efektivní a výhodné cesty k získání financí. 

Nejprve si však vysvětleme, co jsou vůbec dluhopisy zač. Dluhopisy jsou cenné papíry, s nimiž je spojeno právo jejich vlastníků (investora, věřitele) na zaplacení dlužné částky od těch, kteří je vydali – emitentů. 

Emitování dluhopisů je pro mnoho začínajících, převážně start-upů, ale i na trhu dlouho působících firem přínosnějším způsobem financování než třeba klasický podnikatelský úvěr. Důvodů k tomu je hned několik. 

Jedním z nich je to, že vydáním a následným prodejem dluhopisů získává společnost finanční prostředky, aniž by s kupujícím uzavírala smlouvu o úvěru. To však ale rozhodně neznamená, že by neměla povinnost mu dlužnou částku uhradit a že by tento proces byl administrativně mnohem méně náročnější než sjednávání půjčky. 

Výhodou vydávání dluhopisů oproti akciím je pak to, že s jejich emisí není spojen žádný převod podílu na jejich upisovatele. Pokud se tedy rozhodne vaše firma vydat dluhopisy, tak ve vlastnické struktuře zůstane vše při starém a nedojde tedy ke snížení vašeho podílu na řízení a zisku.

Obrovskou devízou je i skutečnost, že dluhopisy může vydat jakákoliv společnost, nejen akciová společnost. 

O firemní dluhopisy je zájem, a to i ze strany investorů 

Popularitě financování firmy formou emise dluhopisů do značné míry napomáhá i vysoká poptávka ze strany jejich kupujících. 

Tento neutichající zájem má však své jednoduché opodstatnění – výnosy z úroků firemních dluhopisů jsou totiž častokráte o poznání zajímavější, než je tomu u státních dluhopisů či podobných téměř bezrizikových investičních příležitostí.

Investory jednoduše řečeno vždy táhne vidina vysokého zisku za naprostého minima rizika. 

Každá veřejná či neveřejná emise dluhopisů musí být provedena v souladu se zákonem o dluhopisech (č. 190/2004 Sb.). Z pohledu podnikatele je pak třeba si předem důkladně promyslet především to, jakou jmenovitou hodnotu budou dluhopisy mít, jaký bude jejich celkový počet a též dobu jejich splatnosti.

Všechny tyto informace je následně třeba sepsat do takzvaných emisních podmínek, případně prospektu (u plnění vyššího než 1 milion eur ročně), kam je krom nich nutné uvést kupříkladu i podmínky převoditelnosti dluhopisů nebo zdali bude existovat možnost svolat schůzi vlastníků dluhopisu. 

Emitujte dluhopisy téměř bez práce 

Celý proces emitování dluhopisů tedy rozhodně není žádnou procházkou růžovou zahradou, ba naopak se jedná o relativně administrativně a časově náročnou záležitost.

Naštěstí se na trhu vyskytují specializované společnosti, jejichž zkušení a proškolení zaměstnanci vám pomohou s průběhem vydávání dluhopisů, a to od samého začátku až po jeho úspěšné dokončení. 

Jednou z nich je i pražská společnost Parker & Hill, která se na tuto i další podobné problematiky specializuje. Využijte nezávaznou schůzku, kde to s vámi rádi proberou a doporučí vhodná řešení. Více na www.parkehill.cz

Profi články
  • 4
    Shares

Leave a comment